آدرس:  تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن،ميدان شهيد شهرياری، بلوار دانشجو      شماره تماس: +98(0)21-22431576, 29902265      کدپستی: 1983969411      پست الکترونیک: int-re@sbu.ac.ir

ناموظایفشرحتلفن
آقای دکتر شکراله کریمیان
مدیریت 22431576
29902265
آقای دکتر عبدالعلی شرقی

مشاور ارشد29902085
22431922
خانم فاطمه جدیری
سرپرست ادارهاخذ مجوز از ریاست جمهوری در خصوص سفرهای کارکنان دولت، دعوت از کارشناسان خارجی، اطلاع رسانی درباره بورسها و فراخوانها، بازدید هیات‌های خارجی از دانشگاه، امور اساتید غیر ایرانی شاغل در دانشگاه

22431922
29902297
آقای دکتر ایمان نظام‌‌‌زادهکارشناسمسئول پیگیری تفاهم نامه های همکاری، دبیرکمیته روابط بین‌‌الملل، انجام مکاتبات و نامه نگاری لاتین 29902085
آقای حسین گودرزی
کارشناسمسئول وب سایت، مسئول جمع آوری و مستندسازی آمار پروزه ارتقا (اقتصاد مقاومتی)، مسئول آمار و بانک اطلاعات فعالیت های بین المللی29903183
خانم لیلا رحمتی پورکارشناستهیه گزارشات29902248
آقای علی رحیمیکارشناسمسئول وب سایت لاتین دفتر، انجام مکاتبات و نامه نگاری های لاتین، صدور معرفی‌نامه لاتین دانشجویان دکتری برای فرصت مطالعاتی29902265
22431576
خانم سمیه شاهسوندکارشناسمسئول دفتر و دبیرخانه29902265
22431576
آقای امیرحسین بینش پژوههمکار دانشجوییهمکاری در زمینه مدیریت وب سایت