هنگام خواندن برنامه ، با شخص پشت شماره ها آشنا می شویم. ما دستاوردهای دانشگاهی ، فعالیتهای فوق برنامه ، خصوصیات شخصی و تجربیات زندگی شما را در نظر می گیریم. دقیقاً همانطور که هیچ دانشجوی معمولی دانشگاه شهید بهشتی وجود ندارد ، برنامه ایده آل دانشگاه شهید بهشتی نیز وجود ندارد. ما منتظر یادگیری بیشتر در مورد شما هستیم.