اطلاعیه برگزاری دوازدهمین نشست «کارگروه همکاری‌های علمی بین‌المللی» در روز دوشنبه 30 تیر ماه 1399 به صورت وبینار

دوازدهمین نشست «کارگروه همکاری‌های علمی بین‌المللی» در روز دوشنبه …

برگزاری یازدهمین نشست کارگروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه (کمیته روابط بین الملل) به صورت مجازی

یازدهمین نشست کارگروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه (کم…

برگزاری دهمین نشست کارگروه همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه (کمیته روابط بین‌الملل) با حضور رئیس دانشگاه

دهمین نشست کارگروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه (کمیته رو…

برگزاری نهمین نشست کارگروه همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه (کمیته روابط بین‌الملل)

نهمین نشست کارگروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه (کمیته رو…

برگزاری ششمین نشست کارگروه همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه (کمیته روابط بین‌الملل)

ششمین کمیته همکاری های علمی بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، روز یکشنبه …