گزارش پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف – دانشگاههای آمریکا و ویروس کووید 19

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به جمع آوری گزارشی با موضوع «آموزش عالی در امریکا چگونه می تواند پاسخ به ویروس کرونا را سامان دهی کند؟»  مبادرت نموده که مشروح این گزارش را می توانید از اینجا مطالعه نمایید.