تمدید کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی

کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی، با موافقت رئیس بخش آموزش عالی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در دانشگاه شهید بهشتی تمدید شد.