شرکت مدیر و معاون مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی در نشست مجازی «چالش‌های برون وزارتی و ارائه راهکارهای پیشنهادی»

نشست «چالش‌های برون وزارتی و ارائه راهکارهای پیشنهادی» در روز دوشنبه 30 تیر ماه 1399، به میزبانی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و با حضور نمایندگان دانشگاه شهید بهشتی به صورت مجازی برگزار شد.
در این نشست آقای دکتر کریمیان، مدیر و آقای دکتر نظام‌زاده، معاون مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی حضور یافتند. ضمناً قبل از برگزاری نشست مذکور، گزارش مختصری با عنوان «مهم‌ترین چالش‌های دانشگاه شهید بهشتی در رابطه با نهادهای نقش‌آفرین در حوزه تعاملات علمی بین‌المللی خارج از وزات علوم، تحقیقات و فناوری» تهیه و به دبیرخانه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ارسال شده بود.