بازدید هیاتی متشکل از زنان اهل کشور عراق از دانشگاه شهید بهشتی

هیاتی از بانوان عراقی به منظور آشنایی با دستاوردهای علمی- پژوهشی دانشگاه در حوزه مسائل حقوق زنان و خانواده، روز چهارشنبه 14 آبان ماه از دانشگاه شهید بهشتی بازدید نمودند.

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی، هیات مذکور که با همراهی دکتر کریمیان مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی و دکتر قلمبران رئیس اداره جذب و هدایت دانشجویان غیر ایرانی از دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، پژوهشکده خانواده و همچنین کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی بازدید نمودند با مسئولین مراکز مذکور نیز به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.