برگزاری نشست مجازی رئیس دانشگاه با اعضای هیات رئیسه و اعضای هیات علمی دانشگاه با حضور مدیر همکار‌ی‌های علمی بین‌المللی

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر نصیری قیداری، رئیس دانشگاه ضمن شرکت در نشستی مجازی با حضور اعضای هیات رئیسه و اعضای هیات علمی دانشگاه، بر رفع چالش‌های مسکن اعضای هیات علمی و ارتقای پلتفرم آموزشی و ارائه تسهیلات پژوهشی در دانشگاه تاکید نمود.

در این نشست که در روز چهارشنبه 28 آبان ماه 1399 و از ساعت 9 الی 12 برگزار شد، دکتر شکراله کریمیان به عنوان مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی، عضو هیات رئیسه و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق نیز حضور داشت.