نخستین نشست کارگروه جذب و پذیرش دانشجویان غیر ایرانی برگزار شد

به گزارش مدیریت همکاری های علمی بین المللی، نخستین نشست کارگروه جذب و پذیرش دانشجویان غیر ایرانی، روز شنبه 22 آذر ماه 1399 در محل مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی برگزار گردید.

در این نشست دکتر شکراله کریمیان و دکتر ایمان نظام زاده ، مدیر و معاون مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی، دکتر رجبعلی برزویی و آقای عباس گنجی، رئیس و مشاور رئیس پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، دکتر محمدرضا قلمبران، رئیس اداره جذب و هدایت دانشجویان غیر ایرانی و دکتر محمدرضا برومند، سرپرست مدیریت خدمات دانشجویی حضور داشتند و حول مباحثی نظیر تعداد دانشجویان غیر ایرانی و نحوه پذیرش این دانشجویان در دانشگاه شهید بهشتی، به بحث و تبادل نظر پرداختند.