دومین جلسه کمیته جذب و هدایت دانشجویان غیر ایرانی

دومین نشست کارگروه جذب و پذیرش دانشجویان غیر ایرانی برگزار شد

به گزارش مدیریت همکاری های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی، دومین نشست کارگروه جذب و پذیرش دانشجویان غیر ایرانی، روز چهارشنبه سوم دی ماه 1399 در محل مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی برگزار گردید.
در این نشست دکتر شکراله کریمیان و دکتر ایمان نظام‌زاده، مدیر و معاون همکاری‌های علمی بین‌المللی، دکتر محمد ذکائی، نماینده مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی، دکتر محمدرضا قلمبران، رئیس اداره جذب و هدایت دانشجویان غیر ایرانی، دکتر محسن ابوالقاسم‌پور، نماینده معاونت دانشجویی و آقای عباس گنجی، مشاور رئیس پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور حضور داشتند و نحوه‌ی جذب متقاضیان خارجی تحصیل در دانشگاه شهید بهشتی مورد بررسی قرار گرفت.