ششمین نشست کارگروه جذب و پذیرش دانشجویان غیر ایرانی برگزار شد

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی، ششمین نشست کارگروه جذب و پذیرش دانشجویان غیر ایرانی، روز دوشنبه 4 اسفند ماه 1399 به صورت مجازی برگزار شد.
در این نشست دکتر شکراله کریمیان، دکتر ایمان نظام‌زاده و خانم طاهره رعنایی، مدیر، معاون و کارشناس همکاری‌های علمی بین‌المللی، دکتر محمد ذکائی، نماینده مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی، دکتر محسن ابوالقاسم‌پور، نماینده معاونت دانشجویی، دکتر احمد خاتمی، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتر ابراهیم بیگ‌زاده، رئیس دانشکده حقوق، دکتر محمدرضا حافظی، رئیس دانشکده معماری و شهرسازی، دکتر مسعود شیدایی، رئیس دانشکده علوم و فناوری زیستی، دکتر رامک قوامی‌زاده، معاون آموزشی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دکتر مرتضی تهامی پور، معاون آموزشی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دکتر بهمن حاجی‌پور، معاون آموزشي دانشکده مدیریت و حسابداری، دکتر كيان جعفري، نماینده دانشکده مهندسی برق، دکتر فرزانه تاج‌آبادی، نماینده پژوهشکده اعجاز قرآن و آقای علیخانی، نماینده اداره جذب و هدایت دانشجویان غیر ایرانی حضور داشتند و موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفت.

1. تصمیم گیری در خصوص پرونده‌های جدید ارسالی از سوی معاونت آموزشی؛
2. موضوع شهریه دانشجویان غیرایرانی دانشگاه در مقایسه با سایر دانشگاه‌های معتبر کشور؛
3. تصمیم گیری در خصوص امکان ثبت نام غیرحضوری در شرایط همه‌گیری کرونایی؛