برگزاری اولین نشست کارگروه برنامه راهبردی مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی

اولین نشست کارگروه برنامه راهبردی مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی با حضور اعضای کارگروه شامل دکتر کریمیان مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی، دکتر لیاقتی عضو هيات علمي پژوهشكده علوم محيطي، دکتر سرافراز عضو هيات علمي دانشكده مهندسي مكانيك و انرژي و دکتر شرقی مشاور ارشد مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی، روز شنبه 29 شهریور ماه 1399، در محل اتاق جلسات مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی برگزار شد.
در این نشست در خصوص چگونگی تدوین برنامه‌های راهبردی مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی بحث و بررسی صورت پذیرفت.

جلسه شماره 1، 15 شهریور 1399

شرکت کنندگان:

1- آقای دکتر کریمیان 2- آقای دکتر شرقی 3- آقای دکتر نظام زاده 4- خانم جدیری 5- آقای گودرزی 6- خانم دکتر رحمتی پور 7- آقای رحیمی 8- خانم شاهسوند

صورت جلسه

گزارش جلسه