دانشجویان خارجی باید طی مراحل زیر برای ورود و خروج  از کشور اقدام کنند.
روش دسترسی به خدمات:
1- اخذ پروانه تحصیل
2- تکمیل فرم عزیمت و بازگشت به کشور و ارائه به دفتر امور کنسولی دانشگاه
3- ارائه اسناد تکمیل شده به امور کنسولی واقع در میدان فردوسی – خیابان شهید موسوی – جنب هتل اسکان.
مدارک مورد نیاز:
1- گواهی تحصیل 2- ارائه اصل گذرنامه 3- تصویر گذرنامه 4- کارت دانشجویی 5- فرم درخواست
محل خدمات :
معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی – دفتر امور کنسولی – اتاق 19 – خانم زهره عمیدی مسئول امور کنسولی – تلفن 29903060