اطلاعیه بورس تحصیلی مجارستان برای سال تحصیلی 2022-2023

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، با عنایت به برنامه مبادلات فرهنگی،علمی و آموزشی میان جمهوری اسلامی ایران و مجارستان و پیرو مذاکرات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همتایان مجاری بنیاد بورس مجارستان ، با اعطای تعدادی بورس متقابل در رشته های تحصیلی مختلف در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا برای سال تحصیلی 2022-2023 موافقت گردیده است. علاقمندان جهت کسب اطلاعات یبشترمی توانند به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

https://apply.stipendiumhungaricum.hu

https://stipendiumhungaricum.hu/apply 

متقاضیان جهت ثبت نام رشته های مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به سایت های ذیل مراجعه نمایند.

Grad.saorg.ir

edd.behdasht.gov.ir

لازم به ذکر است متقاضیان تا پایان وقت اداری 20 دی ماه 1400نسبت به تکمیل فرم به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

  http://scholarship.saorg.ir