جایزه دو سالانه سازمان همکاری (ECO)-وزارت علوم تحقیقات و فناوری

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی، سازمان همکاری اقتصادی (ECO) در نظر دارد جایزه دوسالانه خود را در پنج حوزه “اقتصاد “،”تاریخ، فرهنگ و ادبیات”، “علم و فناوری”، “آموزش” و “کشاورزی و محیط زیست” به محققین کشورهای عضو اکو که در حوزه منطقه ای پژوهش برجسته ای در راستای اهداف اکو انجام داده اند، اعطا نماید.

هر دانشگاه می تواند از طریق مکاتبه با مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، یک نفر و صرفا در یکی از پنج حوزه فوق را همراه با سوابق علمی و خلاصه ای از پژوهش مورد نظر و فرم تکمیل شده به زبان انگلیسی معرفی نماید.

شایان ذکر است انتخاب نهایی بر اساس بررسی  مستندات مربوطه توسط وزارت امور خارجه صورت خواهد پذیرفت.