کلیه امور مربوط به دریافت یا تمدید اقامت در خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه شهید بشهی در معاونت دانشجویی انجام می‌شود.

شرح خدمات را در این لینک ببینید.