برگزاری نشست تخصصی مشترک مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی در پردیس شهید عباسپور - دی 97

دکتر شیرانی مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه به همراه نم…

برگزاری نشست تخصصی مشترک مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی در دانشکده معماری و شهرسازی – مهر 97

دکتر شیرانی، مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه به همراه…